Vid radon i fastighet är det viktigt att rätt radonåtgärd görs vid radonsanering, då fel åtgärd kan vara verkningslös eller förvärra till och med problemet. Det du först måste göra är att ta reda på varifrån radongasen kommer. Det är inte den kommer från blåbetongen i ett hus.

Genom en så kallad gammamätning kan du konstatera i vilken omfattning blåbetong förekommer och vilken strålningsgrad den i så fall har. Därefter gör du en överslagsbedömning av hur mycket radon som kommer från byggnadsmaterialet och hur mycket som kommer från marken.

Radon från byggmaterialet

När det finns förekomst av radon i byggmaterialet avgår radongas konstant från väggen. Strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbehandling påverkar hur mycket radon som sprids ur materialet.

En obehandlad blåbetongvägg avger mycket mer radongas än en målad och putsad yta. Däremot försämrar ett spikhål genom tätskiktet isoleringsförmågan avsevärt. En obehandlad blåbetongvägg bör alltså förses med någon form av ytbehandling som bromsar radonavgången. Här rekommenderas en så kallad radonduk.

Sedan gäller omvänd proportionalitet mellan radongashalt och luftomsättning
– varje fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten.

Enklare radonsanering i byggmaterial kan ske genom mer ventilation:

  • Riva bort fönsterlister, montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.
  • Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler. Montera ett frånluftssystem.
  • Installera mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning

Markradon

Markluft letar sig in genom otätheter i husets grundkonstruktion. Drivkraften är undertrycket vid bottenplattan, skapat av husets ventilation. Vanliga läckage är renslucka för avlopp, rörgenomföringar, spricka mellan platta och nerdragen grundmur.

Om man lyckas täta alla läckage, så skulle radonproblemet vara löst.
Tyvärr kan det vara mycket svårt att hitta och täta alla ställen.
Vi har sett att markluft kan komma in via ett plugghål i en betonghålstensvägg.

Metoder för sanering av markradon:

  • Täta bottenplattan där radonet läcker in.
  • Installera radonsug. Radonsugen skapar ett undertryck under plattan så att markluften förhindras att sugas in i huset.
  • Riva bort fönsterlister, montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.
  • Montera ett till och frånluftssystem. Systemet måste balanseras så att undertrycket inte blir för stort.

Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.