Om du äger din egen brunn i form av grävd brunn eller borrad brunn ska du med jämna mellanrum ta vattenprov för att avgöra kvaliteten på dricksvattnet. Det räcker inte att enbart lukta och smala på vattnet, utan provet kräver betydligt mer noggrann analys.

Vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker och därför måste den som äger brunnen ta regelbundna prover på vattnet. Livsmedelsverket rekommenderar att man provtar sitt vatten minst vart tredje år och om man har eller har haft problem med dricksvattnet bör man provta vattnet ännu oftare. Är det så att det är fler fastigheter än två som är anslutna till samma vattentäkt ska vattenprov tas minst en gång per år.

Vid ett vattenprov undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det vattnet olämpligt att dricka. Är det så att mindre barn dricker av vattnet måste man vara extra noggrann med vattenanalys. Barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, mangan och nitrit.

Är du osäker på hur ett vattenprov ska genomföras kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium.

Saker som kan och bör analyseras i dricksvattnet är mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar. Dessutom bör du analysera förekomsten av arsenik, bly, radon och uran.

Vid för höga förekomster av något ämne måste vattenrening genomföras. Kontakta en yrkesman för att montera rätt filter.