Det elsystem som finns idag präglas i stor utsträckning av det finns en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras sedan via allt lägre spänningsnivåer genom stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där slutanvändarna finns.

Det befintliga elnätet i Sverige byggdes för att möta tidigare krav, vilket innebar att kraftproduktionen skedde långt ifrån områden där elen användes.

Energisystemet befinner sig nu i en stor förvandling. Elproduktionen från förnybara energikällor ökar mer och mer och kunderna vill bli aktiva deltagare på energimarknaden. Vissa kan till och med själva producera och sälja sin egen el.

Även om infrastrukturen byggs om är den vanligaste åtgärden att man byter ut eller lägger till nya komponenter och funktioner i befintliga nät. Smarta elnät kan därför ses som en kontinuerlig förbättringsprocess.

Smartheten i smarta elnät är inte enbart nya tekniklösningar. Nya affärsmodeller och vårt allmänna beteende är viktiga faktorer för att göra ett framtida nät ”smart”.

Nyttan eller möjligheterna med smarta elnät kan ses från två olika perspektiv. Sett ur ett elsystemperspektiv innebär det att öka förmågan för att hantera de nya tekniska förutsättningar som kommer av nya typer av elproduktion, förändring i förbrukningsmönster och ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet.

Om vi ser ur ett kundperspektiv är den tydligaste nyttan i smarta elnät möjligheten till att öka kundernas inflytande genom att skapa förutsättningar för fler aktiva val på marknaden. Det kan handla om att aktivt styra sin förbrukning eller att utnyttja nya produkter och tjänster som kan bidra till ökad energieffektivisering.

Givetvis är kopplingen mellan dessa två perspektiv stark och på en väl fungerande marknad bör det som ökar effektiviteten i också komma kunderna till godo. När vi diskuterar nyttan med smarta elnät är det ändå användbart att diskutera dessa två perspektiv separat.